Algemene Verhuurvoorwaarden 2010

 

Artikel 1.  Algemeen

 1. Deze verhuurvoorwaarden zijn de verhuurvoorwaarden van “De Potter “Aggregaten/Generent gevestigd en kantoorhoudende :Rondgang 2, 5311 PB Gameren KvK Tiel 11023880.
 2. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door en met De Potter/Generent zijn of zullen worden gesloten.
 3. De Potter / Generent zal hierna ook worden aangeduid met De Potter/Generent, verhuurder, ons dan wel onze.
 4. Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze Algemene verhuur voorwaarden heeft aanvaard, zal hierna worden aangeduid met wederpartij, dan wel huurder.

 

Artikel 2.  Aanbod en aanvaarding

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een aanbod of offerte een termijn voor aanvaarding bevat heeft De Potter/Generent het recht het aanbod tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Elk aanbod voor levering uit voorraad geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de betreffende zaken nog in voorraad aanwezig zijn. Dit geldt uitdrukkelijk ook in geval van verhuur van zaken.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen opgenomen in prijslijsten, folders e.d. gelden als richtprijzen en binden de verhuurder niet tenzij

         en voor zover deze prijzen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4. Gebruik overeenkomstig bestemming

 1. De gehuurde zaken moeten worden gebruikt overeenkomstig de bestemming van de betreffende zaken.
 2. Gehuurde zaken mogen onder geen enkele voorwaarden op een andere plaats worden gebruikt dan uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 5. In ontvangstneming en controle

1.     De huurder is verplicht gehuurde zaken direct nadat deze in ontvangst zijn genomen te controleren.

        Eventuele manko’s en/of  gebreken van welke aard dan ook dienen onverwijld aan verhuurder gemeld te

        worden.                                  

        Bij gebreke hiervan wordt de huurder geacht de gehuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen.

2.     De huurder verliest rechten ter zake van kosteloze vervanging en/of schadeloosstelling verband houdend met                                  

        eventuele manko’s en/of gebreken aan de gehuurde zaken indien de hiervoor bedoelde melding niet onver-

        wijld  heeft plaatsgevonden , danwel indien de gehuurde zaken feitelijk door de huurder en/of derden in gebruik 

        zijn genomen.

 

Artikel 6.  Betaling

 1. De huurder is verplicht om de huurtermijnen te voldoen op de overeengekomen dag c.q. dagen.

Dit geldt eveneens  voor de waarborgsom.

 1. De huurder is in verzuim met de betaling indien deze niet op de hiervoor onder 6.1 bedoelde dag heeft

plaatsgevonden. Dit verzuim treedt alsdan zonder in gebreke stelling in.

 1. Indien de huurder in verzuim is, is hij vanaf dat moment een rentevergoeding over het opeisbare bedrag verschuldigd van 2% per begonnen maand.
 2. Indien de huurder in verzuim is met de betaling is hij jegens de verhuurder onverminderd het hiervoor

bepaalde schadeplichtig. Bij inschakeling van rechtskundige bijstand voor de buitengerechtelijke invordering van de opeisbare huurtermijn c.a. is de huurder aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het incassotarief zoals dat geadviseerd wordt door de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks evenwel met een minimum van euro 350,-

 

Artikel 7. Waarborgsom

 1. De door de huurder verschuldigde waarborgsom strekt tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting  

        van  huurder uit de overeenkomst.

 1. De huurder ontvangt de waarborgsom terug na beëindiging van de huur en indien en zodra vaststaat dat de huurder aan alle verplichtingen op grond van de huurovereenkomst heeft voldaan.
 2. De verhuurder is bevoegd om met de terug te betalen waarborgsom te verrekenen eventueel nog niet door

        de huurder voldane huurtermijnen, op grond van in de overeenkomst verschuldigde rente of boete danwel   

        schadevorderingen in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder. 

 

Artikel 8.  Annulering

 1. De huurder is bevoegd om voor feitelijke aanvang van de huur de gesloten huurovereenkomst per aangetekend schrijven te annuleren. De huurder is in een dergelijk geval echter verplicht om de verhuurder schadeloos te stellen.
 2. De hiervoor onder 8.1 bedoelde schadeloosstelling bedraagt 10% van de overeengekomen totale huurprijs indien de annulering meer dan 8 weken voor aanvang van de afgesproken huur wordt ontvangen door de verhuurder.
 3. De hiervoor onder 8.1 bedoelde schadeloosstelling bedraagt 25% van de overeengekomen totale huurprijs indien de annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de afgesproken huur wordt ontvangen door de verhuurder.
 4. De hiervoor onder 8.1 bedoelde schadeloosstelling bedraagt 50% van de overeengekomen totale huurprijs indien de annulering meer dan 1 week voor  aanvang van de afgesproken huur wordt ontvangen door de verhuurder.
 5. De hiervoor onder 8.1 bedoelde schadeloosstelling bedraagt 75% van de overeengekomen totale huurprijs indien de annulering 1 week of korter voor aanvang van de afgesproken huur wordt ontvangen door de verhuurder.

 

Artikel 9.  Verzekering

 1. De huurder is verplicht om de gehuurde goederen tegen alle verzekerbare schades, met name als gevolg brand en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan de verhuurder, zulks bij een solide maatschappij.
 2. De uit de vorenbedoelde verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door de huurder aan verhuurder geleverd. De huurder verplicht zich de polis binnen 5 dagen nadat de verhuurder daarom verzocht heeft aan de verhuurder ter hand te stellen. Desgevraagd is de huurder verplicht om de premiekwitantie aan  verhuurder ter inzage te verstrekken eveneens binnen 5 dagen nadat daarom door de verhuurder is gevraagd.

 

Artikel 10.  Verbod van onderverhuur

 1. Huurder is niet bevoegd de gehuurde zaken aan een derde in gebruik te geven en/of  (onder) te verhuren.

 

Artikel 11.  Overige rechten en plichten van de huurder

 1. Gedurende de huurtijd zijn alle risico’s van de gehuurde zaken voor de huurder
 2. De verhuurder is jegens de huurder niet aansprakelijk voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek.
 3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt die aan de gehuurde zaken is toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de huurder of niet en van het toedoen van derden of niet.
 4. De huurder is verplicht om de zaken uiterlijk op de datum waarop de huurovereenkomst eindigt in goede en onbeschadigde staat aan de verhuurder terug te geven.
 5. De huurder is verplicht om maatregelen te nemen teneinde diefstal en/of verlies en/of beschadiging van en aan de gehuurde zaken te voorkomen.
 6. Indien tijdens de huurperiode sprake is van diefstal en/of verlies en/of schade van of aan de gehuurde zaken is de huurder verplicht daarvan onverwijld kennis te geven aan de verhuurder.
 7. Indien er sprake is van diefstal en/of verlies en/of schade van/aan de gehuurde goederen wordt de huurperiode verlengd tegen de voor het artikel geldende daghuurprijs, met de tijd die arbeidstechnisch nodig is voor het herstel en/of vervanging hiervan. De verplichting tot het vergoeden door huurder van diefstal en/of verlies en/of schade wordt hierdoor niet verminderd.
 8. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde zaken voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn bestemd en/of dan uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald.
 9. De huurder is verplicht om de gehuurde zaken voor overbelasting te behoeden.
 10. De huurder dient voor de bediening van de gehuurde zaken en het dagelijks onderhoud daarvan op vakkundige wijze zorg te dragen. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste onderdelen en hulpmiddelen bij het gebruik en het dagelijks onderhoud van de gehuurde zaken.
 11. Het is de huurder niet toegestaan om reparaties aan gehuurde zaken te verrichten danwel dit te laten doen door derden. Evenmin is het aan de huurder toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de gehuurde zaken.
 12. De verhuurder heeft het  recht de gehuurde zaken ten allen tijde te controleren of te laten controleren. De huurder is verplicht aan een dergelijke controle optimale medewerking te verlenen.
 13. In geval van het bezorgen en eventueel opstellen en aansluiten van de gehuurde goederen door de verhuurder dient dit vóór het sluiten van de huurovereenkomst aan de verhuurder bekend te zijn. De exacte locatie is in de huurovereenkomst vastgelegd. De huurder zorgt voor toestemming van de eigenaar van de locatie voor plaatsing van de gehuurde goederen gedurende de overeengekomen periode en vrijwaart de verhuurder voor aansprakelijkheid voor schade aan deze locatie. De huurder zorgt ervoor dat de locatie ten allen tijde goed bereikbaar is voor verhuurder. In geval van locatiewijziging dient deze wijziging tenminste één dag voor aanvang van de huurperiode bij verhuurder bekend te zijn waarbij de eventuele meerkosten voor de rekening van de huurder zijn.

 

Artikel 12.  Verplichtingen bij het einde van de huurovereenkomst

 1. De huurder is verplicht om de gehuurde zaken na beëindiging van de huur in goede staat bij de verhuurder

        terug  te bezorgen  of indien overeengekomen dat verhuurder zorg draagt voor transport van het gehuurde.

        dient de huurder er zorg voor te dragen dat de gehuurde goederen op het overeengekomen tijdstip voor

        retour halen door verhuurde goed bereikbaar zijn.

        Indien dit niet het geval is zijn de extra transport- en de daarmee samengaande loonkosten voor rekening

        van de huurder.

 1. De huurder verplicht zich de voor de gehuurde zaken geldende daghuurprijs te betalen per dag, of gedeelte daarvan, dat dit artikel later retour bezorgd wordt c.q. later kan worden gehaald dan overeengekomen.
 2. Indien door huurder toegezegde hulp bij bezorgen en/of laden en/of lossen en/of plaatsen en/of aansluiten niet aanwezig is, zijn de ontstane extra kosten voor rekening van de huurder.
 3. Na afloop van de huur worden de terugbezorgde zaken door de verhuurder gecontroleerd en voorzover van toepassing geteld. De resultaten van deze controle en telling door de verhuurder zijn behoudens door de huurder te leveren tegenbewijs, voor de huurder bindend.
 4. De kosten voor reiniging van gehuurde zaken na afloop van de huur zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 13.  Aansprakelijkheid

 1. Indien de verhuurder aansprakelijk is voor schade die geleden wordt door de huurder en/of door derden,

wordt deze aansprakelijkheid hierbij beperkt tot het maximale bedrag waarvoor de daartoe door verhuurder gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. De verhuurder aanvaardt geen verder strekkende aansprakelijkheid dan die welke op grond van de door de verhuurder gesloten overeenkomst op hem rust.

 1. Indien en voor zover de door de verhuurder gesloten aansprakelijkheidsverzekering in enig geval waarin schade als hiervoor onder 13.1 bedoeld mocht zijn ontstaan, geen aanspraak geeft op uitkering van de hiervoor bedoelde schade, is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal 75% van de huurprijs van de zaak waardoor de schade is ontstaan. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid onverminderd het hiervoor bepaalde voorts beperkt tot maximaal bedrag van euro 2.500,- per gebeurtenis.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor schade die derden jegens de verhuurder claimen, met betrekking tot de door de verhuurder aan huurder ter beschikking gestelde zaken.

 

Artikel 14.  Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomsten waarop deze verhuurvoorwaarden van toepassing zijn, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.
 3. Indien in enig geschil de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, is uitsluitend bevoegd de Arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van de verhuurder.